Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

VERKLARING INZAKE WILLEM II - FEYENOORD

Feyenoord moet het zondag in Tilburg doen zonder een volwaardige twaalfde man. De Rotterdamse club heeft geweigerd om mee te werken aan het organiseren van een verplichte buscombiregeling voor haar supporters, omdat deze regeling naar de mening van Feyenoord, haar supportersvereniging en haar supporters om ongegronde redenen is opgelegd.
Tilburg schijnt rond de thuiswedstrijden van Willem II een parkeerprobleem te hebben. Buurtbewoners van aangrenzende wijken ondervinden overlast van het publiek dat haar voertuigen in deze wijken parkeert. Dergelijke problemen doen zich overal in Nederland voor, ook in Rotterdam. Om de overlast voor bewoners van bijvoorbeeld Sportdorp te beperken wordt deze wijk rond thuiswedstrijden van Feyenoord afgesloten en heeft alleen ‘bestemmingsverkeer’ toegang tot deze wijk. Bezoekers van de wedstrijden van Feyenoord kunnen er niet parkeren.

In Tilburg wordt een deel van het parkeerprobleem afgeschoven op supporters van de bezoekende club. De verkeersstroom van auto’s uit den vreemde tracht men te reguleren door supporters van de clubs te verplichten hun voertuigen op een vooraf bepaalde plaats te parkeren. Dat zijn er vaak tientallen en soms honderden en in het geval van Feyenoord – de enige club die in Tilburg de bezoekerscapaciteit maximaal benut – gaat het daarbij om 800 supporters. Op een totale bezoekerscapaciteit van 14.700 lijkt het een te verwaarlozen aantal en is het niet reëel om een parkeerprobleem af te wentelen op een relatief kleine groep supporters.

Het ‘sturen’ van verkeersstromen heeft natuurlijk nog een andere reden. Door bezoekende supporters te verplichten op een aangewezen plaats te parkeren kunnen supportersstromen makkelijk gescheiden worden. Hierbij speelt het veiligheidsaspect dus een rol. Dit argument snijdt wel hout al zou het in het geval van Willem II – Feyenoord gemakkelijk achterwege kunnen blijven. Tussen supporters van beide clubs is geen sprake van een ongezonde rivaliteit. In Rotterdam gelden ontmoetingen tussen Feyenoord en Willem II al jarenlang als wedstrijden zonder enig risico en ook in Tilburg verlopen de onderlinge ontmoetingen al seizoenen achtereen zonder noemenswaardige problemen. Het argument ‘veiligheid’ is derhalve zeer plausibel om een combiregeling op te leggen, alleen is het bij Willem II – Feyenoord niet aan de orde.

Dan zijn er nog supporters die van een uitwedstrijd een echt dagje uit maken. Vorig seizoen speelde Willem II – Feyenoord met een aanvangstijd van 14.30 uur zich af op een heerlijke dag en besloten zo’n 100 supporters in het centrum van Tilburg op een terrasje iets te drinken. Tien jaar geleden was dit wellicht een risicovolle aangelegenheid geweest maar tegenwoordig bestaat het Feyenoord-Legioen hoofdzakelijk uit goedwillende supporters die louter en alleen ‘op verplaatsing’ gaan om hun club aan te moedigen. Van alle zaken die voetbalsupporters zo’n slechte naam hebben bezorgd nemen zij als eerste afstand. Door de Gemeente Tilburg werd hun aanwezigheid in het centrum en passant ook als reden genoemd om op aanstaande zondag, wanneer de wedstrijd al om 12.30 uur begint, alle 800 supporters te verplichten gebruik te maken van een onvriendelijke buscombi.

In Nederland worden tussen KNVB, clubs en overheden afspraken gemaakt over de wijze waarop voetbalwedstrijden georganiseerd moeten worden. Op basis van ervaringen en supporterservaringen wordt per wedstrijd een risico-inschatting gemaakt. Waar Willem II – Feyenoord door Rotterdamse belanghebbenden als wedstrijd zonder enige risico wordt beschouwd (onderbouwd met argumenten conform de geldende afspraken) daar behandelt men vanaf Tilburgse zijde de wedstrijd als zou het er één zijn uit de hoogste risico-categorie. En dat uitsluitend en alleen omdat een aantal Feyenoord-supporters vorig seizoen hun auto niet op de juiste wijze had geparkeerd of zich op een plek bevond waar de lokale horeca hen wel, maar de plaatselijke politie hen liever niet had gezien.

Feyenoord heeft middels brieven en telefoongesprekken tot op het laatste moment de dialoog gezocht met de beleidsbepalers in Tilburg. De club was bereid om aanvullende maatregelen te nemen en meer personeel in te zetten. Tilburg wilde van geen wijken weten en heeft er in de ogen van Feyenoord een principekwestie van gemaakt. De burgemeester van Tilburg heeft Feyenoord zelfs laten weten dat de club aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele schades wanneer men niet mee werkt aan een buscombiregeling. Feyenoord wordt zo verantwoordelijk gehouden voor de organisatie van een evenement waarmee het geen enkele bemoeienis heeft. Het is een gang van zaken waarin Feyenoord zich absoluut niet kan vinden.

Niet vanwege voornoemde ‘druk’ maar wel als vorm van protest heeft Feyenoord inmiddels besloten om op eigen wijze invulling te geven aan de verplichte buscombiregeling en zal zij er op toe zien dat deze regeling voor 100% perfect wordt uitgevoerd.

Inmiddels is Tilburg in opperste staat van paraatheid en wordt er zoals het er zich naar laat aanzien zondag een noodverordening afgekondigd. Deze houdt in dat herkenbare Feyenoord-supporters de toegang tot het stadion en wellicht zelfs de stad geweigerd zal worden. Waar Tilburg deze juist wilde beperken zal nu waarschijnlijk sprake zijn van een verhoogde politie-inzet. Feyenoord betreurt deze hele gang van zaken en is en blijft van mening dat de wedstrijd van komende zondag op een voor alle partijen acceptabele manier, zonder buscombiregeling en zonder overmatige politie-inzet georganiseerd had kunnen worden.