Fanshop
Fanshop

Publicatie concept-notulen ALV Supporters Steunen Feyenoord.

Op de site www.supporterssteunenfeyenoord.nl onder het kopje ‘nieuws’ zijn 26 oktober jl. de concept- notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord gepubliceerd, welke is gehouden op maandag 3 oktober jl.
Tijdens deze vergadering is o.a. door de leden een motie ingediend om het aantal bestuursleden te verhogen naar vijf, waardoor ook onafhankelijke supporters zich verkiesbaar kunnen stellen voor het bestuur. Hiervoor is een aanpassing nodig van de statuten en dient een nieuwe ledenvergadering te worden uitgeschreven. Deze ALV zal plaatsvinden op maandagavond 19 december a.s. Over het definitieve tijdstip worden de leden binnenkort geïnformeerd.
 
Vooruitlopend hierop is er onder de drie huidige bestuursleden een voorlopige taakverdeling gemaakt. Hans Fortuin heeft de functie van voorzitter op zich genomen, Ronald Jansen de functie van penningmeester en Mark van Beek de functie van secretaris. Zodra het bestuur is aangevuld tot vijf bestuursleden zal een definitieve functieverdeling worden gemaakt. Wij laten de leden binnenkort weten op welke wijze zij zich verkiesbaar kunnen stellen voor de twee overige bestuurszetels.