Fanshop
Fanshop

ALV Supporters Steunen Feyenoord

Op verzoek van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord plaatsen wij het volgende bericht. Voor meer informatie over SSF, waaronder de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering, verwijzen wij naar www.supporterssteunenfeyenoord.nl.

Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
Van Zandvlietplein 3
3077 AA ROTTERDAM

Aan: alle leden Vereniging Supporters Steunen Feyenoord

Betreft: ledenvergadering Vereniging Supporters Steunen Feyenoord d.d. 16 januari 2012.

Beste Feyenoord supporter,

Zoals besloten op de ALV van 19 december jl. zal op maandagavond 16 januari a.s. een volgende
algemene ledenvergaderingen worden georganiseerd. Het doel van de avond is om een wijziging van
de statuten (Art. 7, lid 1,2 en 3) aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. Hierin is geregeld dat het
bestuur wordt uitgebreid van drie naar vijf bestuursleden.

De twee nieuwe bestuurszetels zijn beschikbaar voor alle leden van de Vereniging Supporters Steunen
Feyenoord. Deze twee nieuwe bestuursleden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV
reeds gekozen door de leden in de ALV van 19 december jl.

Tevens zal de begroting 2011 – 2012 worden voorgelegd aan de ALV.

Deze Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 januari 2012 om 19.30 uur in De
Rodezaal op Varkenoord. Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen, dan
verzoeken wij u vriendelijk om u voor 13 januari a.s. 15.00 uur aan te melden door een mail te sturen
naar
info@supporterssteunenfeyenoord.nl.

Wij zullen u in ieder geval via www.supporterssteunenfeyenoord.nl op de hoogte houden van hetgeen op de ledenvergadering is besloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Bestuur Vereniging Supporters Steunen Feyenoord


Agenda ALV 16 januari 2012:
01. Welkom door de voorzitter
02. Mededelingen / ingekomen stukken
03. Goedkeuring notulen ALV 19 december 2011.
04. Voorstel wijziging statuten art. 7 lid 1, 2 en 3.
05. Bekrachtiging twee nieuwe bestuursleden.
06. Begroting 2011-2012
07. Rondvraag
08. Einde