Voorwaarden uitkaart

Voorwaarden uitkaart

Voorwaarden en regels van toepassing op de Feyenoord Diamond-, Gold- en Silvercard (hierna te noemen: Feyenoord-uitkaart).

 1. De Feyenoord-uitkaart is speciaal in het leven geroepen voor supporters die uitwedstrijden van Feyenoord willen bezoeken. Er zijn drie Feyenoord uitkaarten: de Diamondcard, de Goldcard en de Silvercard.
 1. Een Feyenoord-uitkaart geldt tevens als seizoenkaart waarmee thuiswedstrijden in de nationale competitie bezocht kunnen worden. Aan het gebruik als reguliere seizoenkaart kunnen door de supporter geen extra rechten worden ontleend en kunnen door de club geen extra verplichtingen worden verbonden.
 1. Elke seizoenkaarthouder kan een Feyenoord-uitkaart aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Feyenoord-uitkaart dient een supporter van onbesproken gedrag te zijn. Feyenoord kan een aanvraag om haar moverende redenen weigeren. Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt in eerste instantie een Silvercard toegewezen. Feyenoord bepaalt voor elk seizoen hoeveel uitkaarten van welk type er worden toegekend. Het aantal behaalde punten in de drie voorgaande seizoenen is bepalend voor het type uitkaart dat men in het volgende seizoen toegewezen krijgt.
 1. Een aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd wanneer conform de geldende procedures een recente pasfoto in bezit is bij Feyenoord. Feyenoord zal de foto en de daarbij behorende persoonsgegevens onderbrengen in een ‘image-bestand’.
 1. Alleen de houders van een Feyenoord uitkaart hebben het recht tot het kopen van een kaart voor een uitwedstrijd, mits deze wedstrijd toegankelijk is voor Feyenoord-supporters. Dit geldt zowel voor nationale als internationale uitwedstrijden, tenzij een besluit of regel van de KNVB, UEFA, FIFA en/of de overheid zich verzet tegen de aanwezigheid van supporters van Feyenoord of indien er sprake is van een overmachtsituatie.
 1. Door het aantal Diamondcardhouders te beperken tot het aantal dat gelijk is aan de capaciteit van het kleinste bezoekersvak in de Eredivisie (400) heeft een Diamondcardhouder de garantie op een kaart voor elke uitwedstrijd tijdens de competitie. Na verkoop aan de Diamondcardhouders vindt verkoop aan Goldcardhouders plaats. Indien daarna nog kaarten beschikbaar zijn worden kaarten aan Silvercardhouders aangeboden. Feyenoord behoudt zich het recht voor om bepaalde groepen Feyenoord-uitkaarthouders uit te sluiten aan verkoop, of om de verkoop aan bepaalde groepen Feyenoord-uitkaarthouders te beperken.
 1. Per Feyenoord-uitkaart kan één toegangsbewijs gekocht worden. Feyenoord bepaalt de wijze waarop toegangskaarten worden aangeboden. Deze verkoop verloopt enkel via internet: www.feyenoord.nl/ticketshop
 1. In overleg met de ontvangende club en lokale overheden worden door Feyenoord afspraken gemaakt over de wedstrijdorganisatie, waaronder de vervoersregeling voor Feyenoord-supporters. Feyenoord streeft er naar om voor haar supporters een zo gunstig mogelijke regeling af te spreken, waarbij een vrije vervoersregeling het uitgangspunt is. Nadat de ontvangende club, de lokale overheid en Feyenoord afspraken hebben gemaakt, zal Feyenoord deze afspraken aan haar supporters kenbaar maken. Feyenoord-uitkaarthouders die een kaart voor de betreffende wedstrijd kopen zijn vervolgens verplicht zich strikt aan de gemaakte afspraken te houden.
 1. Het recht dat Feyenoord aan haar Feyenoord uitkaarthouders toekent, is strikt persoonsgebonden. Een Feyenoord-uitkaart en/of een daarmee aangekochte wedstrijdkaart is niet overdraagbaar. Dit geldt uiteraard niet voor het bezoeken van thuiswedstrijden (zie daarvoor Voorwaarden dagkaart).
 1. Tijdens elke uitwedstrijd zal Feyenoord ter ondersteuning van de organisatie en ter begeleiding van de supporters, stewards inzetten. Supporters die een uitwedstrijd bezoeken dienen instructies van de stewards (en eventuele andere door Feyenoord benoemde medewerkers) strikt op te volgen.
 1. Bij elke uitwedstrijd maakt Feyenoord opnamen van het uitvak teneinde situaties rondom en tijdens een wedstrijd visueel vast te leggen.
 1. Wanneer Feyenoord wegens wangedrag een sanctie opgelegd krijgt, zal dit vrijwel altijd gevolgen hebben voor de status van de Feyenoord-uitkaart. Ook wanneer het wangedrag tijdens bijvoorbeeld een thuiswedstrijd of een andere Feyenoord gerelateerde activiteit wordt vertoond. Ook handelingen buiten het stadion, die de naam en de belangen van de club schaden in de ruimste zin des woords, kunnen leiden tot sanctiemaatregelen. Onder wangedrag wordt tevens verstaan: het zich niet houden aan de afspraken en richtlijnen die gelden rond het bezoek van een bepaalde uitwedstrijd.
 1. Wanneer supporters en/of groepen supporters zich schuldig maken aan wangedrag en/of betrokken zijn/waren bij incidenten waarbij de belangen van Feyenoord worden geschaad, kan Feyenoord ten behoeve van de identificatie of herkenning dan wel ontkenning van betrokkenen, gebruikmaken van het ‘image-bestand als genoemd onder punt 4 of de video-opnamen genoemd onder punt 11 van deze voorwaarden.
 1. Na afloop van het seizoen zullen bovenstaande voorwaarden en regels worden geëvalueerd. Indien nodig kan Feyenoord besluiten tot aanpassing. Tevens zal aan de hand van het aantal behaalde punten het Diamond-, Golden Silvercardbestand worden aangepast. Silvercardhouders die in twee opeenvolgende seizoenen geen enkele uitwedstrijd hebben bezocht, verliezen de Silvercard voor de duur van minimaal één seizoen.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×