Voorwaarden seizoenkaart

De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank in Utrecht onder nummer 181/2002, zijn mede op de seizoenkaart van toepassing alsmede de gedragsregels van Feyenoord. Een aantal van voornoemde voorwaarden wordt hieronder beknopt weergegeven.

 1. De seizoenkaart geeft uitsluitend recht van toegang bij alle voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van Feyenoord in de Eredivisie, inclusief de wedstrijden in  de eventueel te spelen play-offs. Daarnaast verleent de seizoenkaart het recht van toegang tot de door Feyenoord aan te wijzen aanvul­lende voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ten aanzien van de thuiswedstrijden van het eerste elftal van Feyenoord waarvoor de seizoenkaart geen recht van toegang verleent geeft Feyenoord doorgaans een voorrangsrecht om toegangsbewijzen voor deze wedstrijden te kopen. U mag slechts zelf van dit voorrangsrecht gebruik maken, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld onder punt 3. Voorrang voor uw eigen vak en plaats kunnen wij u echter niet garanderen.
 1. De seizoenkaart blijft te allen tijde eigendom van Feyenoord. In geval van overtreding van de regels en/of de voorwaarden kan Feyenoord de seizoenkaart tijdelijk of permanent (laten) innemen en/of blokkeren. U dient voorzichtig met uw seizoenkaart om te gaan. Diefstal of verlies dient u telefonisch via 0900-1908 (0,45 cent p/g) of via www.feyenoord.nl/service door te geven. Voor het aanmaken van een nieuwe seizoenkaart wordt € 11,50 in rekening gebracht.
 1. Een adreswijziging kunt u telefonisch via 0900-1908 (0,45 cent p/g) of via www.feyenoord.nl/service doorgeven onder vermelding van uw 8-cijferig relatienummer. Misbruik en/of frauduleuze handelingen met uw seizoenkaart zal inname en/of blokkering van uw seizoenkaart tot gevolg hebben, zonder recht op restitutie. De seizoenkaart is persoonsgebonden. Dit houdt in dat de Feyenoord seizoenkaart vanuit veiligheidsoverwegingen slechts overdraagbaar is aan houders van een clubkaart van Feyenoord. Houders van een leeftijdsgebonden seizoenkaart (bijvoorbeeld kind, jongeren of 65+) kunnen hun seizoenkaart alleen overdragen aan personen die tot dezelfde categorie behoren.  Bij een avondwedstrijd is het tegen bijbetaling mogelijk om kind- en jongerekaarten om te zetten naar een volwassenenkaart. U bent voor het gebruik van de seizoenkaart als houder altijd verantwoordelijk, ook bij gebruik door een vervanger. Indien de vervanger zich niet aan de voorwaarden en/of regels houdt, heeft dit dus ook gevolgen voor de seizoenkaarthouder.
 1. Het betreden van het Stadion geschiedt geheel op eigen risico. Feyenoord kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Feyenoord.
 1. Het meenemen en/of het ontsteken van vuurwerk en het meenemen en/of on­der invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag moge­lijk beïnvloedende stof in het Stadion is ten strengste verboden. Het is verboden zich in staat van dronkenschap en/of onder invloed van het gedrag mogelijk beïnvloedende stof in het stadion te begeven.
 1. Het is ten strengste verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of vloeistof.
 1. Het is verboden om in het Stadion slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden, dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.
 1. Het is verboden binnen het Stadion beeld-en/of geluidsopnamen te maken en/ of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privé sfeer. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal ten behoeve van openbaarmaking via radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. De thuiswedstrijden van Feyenoord waarvoor de seizoenkaart recht op toegang biedt, zijn evenementen met een commercieel karakter die openbaar worden gemaakt. In het kader van de door Feyenoord, of door derden met schriftelijke toestemming van Feyenoord, in dat verband te maken beeld- en/of geluids­opnamen van de wedstrijden is het mogelijk dat uw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. U kunt hier tegen geen bezwaar maken, en voor zover vereist doet u afstand van uw portretrechten.
   
 2. Het is strikt verboden om vóór, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van Feyenoord wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan: gedragin­gen die onder meer zouden kunnen leiden tot 1) verstoring van een wedstrijd en/of 2) het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of 3) het ontstaan van schade en/of 4) het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkings­groep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel  van Feyenoord komt vast te staan dat u wanordelijkheden heeft veroorzaakt, dan wel daarbij betrokken bent geweest, dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van Feyenoord wordt geschaad, dan wel de voor­waarden en regels van toepassing op de seizoenkaart heeft overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door Feyenoord. Alsmede zal Feyenoord de door haar als gevolg van uw gedraging geleden en te lijden schade (waaronder begrepen een door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of de UEFA opgelegde boete) op u verhalen. Ook handelingen buiten het stadion, die de naam en de belangen van de club schaden, kunnen leiden tot het opleggen van een stadionverbod en/of starten van een verhaals­actie.
   
 3. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of UEFA aan Feyenoord een sanctie oplegt, die tot het gevolg heeft dat Feyenoord u geen toegang mag verschaffen tot het Stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compen­satie.
   
 4. Aanwijzingen van de medewerkers van Feyenoord en/of Stadion Feijenoord en/ of de politie en/of de stadionspeaker dienen onverwijld opgevolgd te worden. U bent verplicht om zich op eerste verzoek van medewerkers van Feyenoord en/of Stadion Feijenoord en/of politie te legitimeren met een geldig legitimatie­bewijs. Voornoemde medewerkers en de politie zijn tevens gerechtigd om u te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.
   
 5. Feyenoord houdt vanuit veiligheidsoverwegingen toezicht op de bezoekers van Stadion Feijenoord onder meer via het gebruik van camera’s. U stemt in met voornoemd cameratoezicht alsmede met het gebruik van het opgenomen beeld­materiaal voor opsporings- en vervolgingsdoeleinden.
   
 6. Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht op geeft. De vakaanduiding en, indien van toepassing, de stoelnummering moeten strikt worden aangehouden. Feyenoord kan u plaatsen op een bepaald vak naar eigen inzicht. Indien u gedurende het seizoen wilt verplaatsen naar een ander vak dient u hier­toe een verzoek in te dienen bij Feyenoord. Indien verhuizing naar een ander vak naar het oordeel van Feyenoord mogelijk is, brengt Feyenoord € 11,50 administratiekosten in rekening. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van de supporter
 1. Een aanvraag voor een seizoenkaart ten aanzien van het invalidenvak en de blindentribune dient te worden onderbouwd met een medische verklaring die deugdelijk is in de ogen van Feyenoord.
   
 2. Een volledig ingevulde en ingediende aanvraag voor een seizoenkaart kan niet meer worden herroepen. Feyenoord behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als dat Feyenoord goeddunkt. Indien Feyenoord de aan­vraag accepteert, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen Feyenoord en de aanvrager, waarvan de hier genoemde voorwaarden en regels onderdeel uitmaken.
   
 3. De seizoenkaart wordt aangegaan voor de periode van één voetbalseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.
   
 4. Betaling van de seizoenkaart geschiedt via een iDeal betaling of via een automatische incasso, in welk geval Feyenoord is gemachtigd om de prijs voor de seizoenkaart automatisch te incasseren van de opgegeven rekening. Ingeval van automatische incasso dient u  voldoende saldo op uw rekening te hebben staan en dient u ervoor te zorgen dat het juiste BIC of IBAN nummer bij Feyen­oord bekend is. Feyenoord zal voorafgaand aan de incasso geen prenotificatie sturen  de debiteur. Tevens is het mogelijk de seizoenkaart te betalen op een wedstrijddag aan de loketten van Feyenoord Service & Tickets. Alleen bedrijven kunnen hun seizoenkaarten betalen per factuur. Indien Feyenoord het verschuldigde bedrag niet volledig heeft ontvangen, kan van de seizoenkaart geen gebruik worden gemaakt. Indien er sprake is van een overeengekomen betaling in termijnen is de seizoenkaart, vanaf het moment dat een bepaalde termijn niet volledig door Feyenoord is ontvangen, niet (meer) te gebruiken. Indien de betaling is uitgezet bij een incassobureau is de opdrachtgever (supporter) verplicht de buitengerechtelijke kosten (ook wel genaamd incassokosten) te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande (factuur)bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief BTW). De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
   
 5. Feyenoord behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en regels te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden en regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. Meer in het bijzonder behoudt Feyenoord zich het recht voor om de voorwaarden en de regels te wijzigen indien toepasselijke wet- en of regelge­ving van overheidswege of vanuit de KNVB, FIFA en UEFA wijzigt.
   
 6. Met het ondertekenen van een aanvraag voor een seizoenkaart, geeft u Feyenoord toestemming uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres in haar bestanden op te nemen. Het volledige bestand van Feyen­oord is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder kenmerk M1019568. Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om u schriftelijk, telefonisch of per e-mail/sms op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met Feyenoord en/of haar bekende partners, zoals verkoopin­formatie, aanbiedingen en speciale kortingsacties. Mocht u geen prijs stellen op voornoemde informatie dan kunt u Feyenoord daarvan d.m.v. een brief of e-mail op de hoogte stellen, of u afmelden middels de link onderaan de e-mails die u van Feyenoord ontvangt. Feyenoord zal er dan voor zorgen dat u deze informatie niet (meer) ontvangt.
 1. Feyenoord is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers in het stadion.
   
 2. Bij het aanvragen van een Feyenoord uitkaart ga je akkoord met de speciale voorwaarden welke gelden voor een Feyenoord uitkaart.

Ja, ik ga akkoord Feyenoord.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijf je onze website gebruiken dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×