Inschrijven

Algemene voorwaarden Feyenoord Soccer schools

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Feyenoord Soccer Schools (formeel Feyenoord Rotterdam N.V., Van Zandvlietplein 3, 3077 AA, Rotterdam, hierna ‘Feyenoord’) en derden.

Definities

Aanmelding: aanmeldingen geschieden door middel van het invullen van het online aanmeldingsformulier. Een aanmelding wordt pas definitief nadat het verschuldigde bedrag door Feyenoord ontvangen is.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die voornemens is mee te doen aan het programma of de persoon die daadwerkelijk meedoet aan het programma. De deelnemers zijn 6 jaar of ouder met een maximum leeftijd van 16 jaar, tenzij expliciet anders vermeld.

Lesgeld: de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is aan Feyenoord Rotterdam N.V. voor de deelname aan een programma.

Locatie: de locatie waar het voetbalprogramma wordt gehouden te weten Varkenoord, of een andere locatie die door Feyenoord Soccer Schools wordt aangewezen.

Programma: het door Feyenoord Soccer Schools georganiseerde voetbalprogramma voor kinderen in de leeftijdscategorie die is aangegeven per Programma, doch minimaal 6 jaar en maximaal 16 jaar, tenzij expliciet anders vermeld.

Hoofdstuk I - Aanmelding

 1. Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het online aanmeldingsformulier via www.feyenoordsoccerschools.nl. Mondelinge aanmelding is niet mogelijk. De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer dient akkoord te zijn met de aanmelding. Het aanmeldingsformulier moet juist en volledig zijn ingevuld. Het staat Feyenoord vrij om een aanmelding c.q. deelname te weigeren om haar moverende redenen. 

 2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum aantal voor het betreffende Programma is bereikt. Indien het aantal aanmeldingen meer is dan het maximaal toegestane aantal, stelt Feyenoord een wachtlijst op.

 3. Nadat Feyenoord het Lesgeld volledig heeft ontvangen, wordt de aanmelding definitief en is de deelname daarmee bevestigd.

 4. Aanmelding geschiedt voor de hele periode van het Programma. Alle correspondentie tussen Feyenoord en de Deelnemer verloopt via e-mail. De Deelnemer zorgt ervoor dat hij het juiste e-mailadres doorgeeft en dat hij Feyenoord van een wijziging daarvan direct op de hoogte brengt.   

  Hoofdstuk II - Betaling van Lesgeld / restitutie / korting

 5. Het Lesgeld voor deelname aan een Programma dient vóór de door Feyenoord gestelde betalingstermijn van het betreffende Programma volledig aan Feyenoord te zijn voldaan op het aangegeven bankrekeningnummer. Het staat Feyenoord vrij om deze betalingstermijn, die vooraf kenbaar wordt gemaakt, per Programma in te stellen. De hoogte van het Lesgeld wordt eveneens vooraf door Feyenoord kenbaar gemaakt aan de Deelnemer. Indien niet aangetoond kan worden door de Deelnemer en / of zijn wettelijk vertegenwoordiger dat het bedrag binnen de betalingstermijn aan Feyenoord op het aangegeven bankrekeningnummer is betaald, vervalt het recht op deelname aan het Programma.

 6. Indien de betaling plaatsvindt door middel van een eenmalige incasso dient de Deelnemer ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn bankrekening staat.  Indien het Lesgeld niet geïnd kan worden, vervalt het recht op deelname.

 7. Voor het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht (denk aan openbare orde en veiligheid, gesteldheid van de locatie, ziekte van trainers, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, epidemie, pandemie, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, terrorisme, terroristische dreiging, of iedere andere omstandigheid waarop Feyenoord in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen) behoudt Feyenoord zich het recht voor om het Programma voor aanvangsdatum geheel af te gelasten of, na aanvangsdatum, gedeeltelijk af te gelasten. Feyenoord zal alsdan, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen voor het Programma, zoveel mogelijk aansluitend op de oorspronkelijke datum / data.  Indien er geen mogelijkheid bestaat om het Programma in te halen op een latere datum, restitueert Feyenoord naar rato het reeds betaalde Lesgeld aan de ingeschreven deelnemers. De Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige vergoeding van schade van welke aard of omvang dan ook als gevolg van de afgelasting.

 8. In het geval van onvoldoende inschrijvingen, naar het oordeel van Feyenoord, behoudt Feyenoord zich het recht voor om het Programma af te gelasten voor aanvangsdatum in welk geval Feyenoord (naar rato) het reeds betaalde Lesgeld restitueert.

 9. Feyenoord heeft het recht om een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen als aanvulling op het Lesgeld.

 10. Indien er vanuit één gezin meerdere Deelnemers aan hetzelfde Programma zijn, geldt een korting vanaf het tweede kind van 10%, mits de kinderen op hetzelfde adres wonen.

 11. Voor Deelnemers die lid zijn van de juniorclub van Feyenoord, ‘de Kameraadjes’, hanteert Feyenoord een korting van 5% per deelname.

 12. Voor Deelnemers die meerdere keren deelnemen aan hetzelfde soort Programma, zulks ter beoordeling van Feyenoord, hanteert Feyenoord een korting bij iedere volgende deelname van 5%.

 13. Een combinatie van de kortingen zoals vermeld in de artikelen 10 t/m 12 is niet mogelijk.

 14. Indien de Deelnemer het Programma geheel of gedeeltelijk niet volgt, tussentijds eindigt of het Aanmeldingsformulier op enigerlei wijze herroept of betwist nadat de aanmelding definitief is geworden en de deelname is bevestigd, vindt geen restitutie van het Lesgeld plaats, tenzij er sprake is van overmacht, aantoonbare onvoorziene omstandigheden of absolute verhindering aan de zijde van de Deelnemer (langdurige ziekte, aantoonbare blessure, overlijdensgeval in de familie, etc.). In geval van overmacht, aantoonbare onvoorziene omstandigheden en / of absolute verhindering vindt restitutie plaats door Feyenoord (naar rato) aan de Deelnemer van het Lesgeld, mits deze gevallen tijdig en met redenen omkleed op schriftelijke wijze worden doorgegeven aan Feyenoord.

 15. Indien de Aanmelding voorafgaand aan het Programma wordt geannuleerd vanwege overmacht of andere gerechtvaardigde redenen, zulks ter beoordeling van Feyenoord, wordt een percentage van het reeds betaalde Lesgeld door Feyenoord gerestitueerd. De percentages zijn terug te vinden in het schema van artikel 16.
 1. Tijdstip van annulering Restitutiepercentage v/h Lesgeld
  Meer dan 2 maanden voor de aanvangsdatum 100%
  Meer dan 1 maand voor de aanvangsdatum 75%
  Meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum 50%
  Meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum 25%
  7 dagen of minder voor de aanvangsdatum 0%

Hoofdstuk III - Het Programma

     17. Feyenoord verdeelt de Deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën en tracht
           zoveel mogelijk rekening te houden met de opgegeven voorkeuren van de Deelnemers.  

     18. Feyenoord stelt de trainers aan voor het betreffende Programma. De trainers zullen hun 
           werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Feyenoord spant zich tot het uiterste in 
           om te zorgen dat een trainer, die de leiding heeft over de trainingen, tevens speler van
           Feyenoord is geweest.

     19. De Deelnemer en / of zijn wettelijk vertegenwoordiger stelt Feyenoord op de hoogte van             eventuele medische problemen, medische gebreken, medische tekortkomingen of                       aandoeningen van de Deelnemer waarvan hij weet, of redelijkerwijs behoort te weten, 
           dat Feyenoord in verband met het te volgen Programma over deze informatie moet
           beschikken. Het staat Feyenoord vrij om Deelname alsnog te weigeren op basis van de 
           verkregen informatie.

     20. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor passend schoeisel zonder afschroefbare 
           noppen. Per Programma stelt Feyenoord de Deelnemer op de hoogte van de kleding die 
           aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld. De Deelnemers zijn verplicht de door 
           Feyenoord ter beschikking gestelde kleding te dragen. Na gebruik is de kleding niet 
           meer in te ruilen. De Deelnemer zal 15 minuten voor de start van het Programma in de 
           ter beschikking gestelde kleding aanwezig zijn op de locatie. Voor Programma’s met
           keepers wordt specifieke keepers-kleding verstrekt.

     21. De Deelnemer en / of zijn wettelijk vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de Deelnemer
           verzekerd is tegen ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering).
           Bij gebreke waarvan Feyenoord de deelnemer kan weigeren.

     22. Deelname aan een Programma geschiedt geheel op eigen risico. Feyenoord is niet
           aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van welke aard of omvang dan ook
           die wordt geleden door de Deelnemer in verband met zijn deelname aan het Programma,
           behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Feyenoord. Zo is   
           Feyenoord niet aansprakelijk voor diefstal, letsel en / of  blessures.   

     23. In geval een Deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag (o.a. mishandeling, geweld,
           agressie, diefstal, ernstig kwetsen en / of beledigen van andere Deelnemers en / of
           medewerkers van Feyenoord), heeft Feyenoord het recht om de Deelnemer uit te sluiten
           van het Programma en de toegang tot de Locatie te ontzeggen, zonder restitutie van het
           Lesgeld.

     24. Audiovisuele opnames die zijn gemaakt door de Deelnemer en / of zijn wettelijk
           vertegenwoordiger kunnen uitsluitend dienen voor privégebruik. Het is niet toegestaan 
           deze audiovisuele opnamen openbaar te maken, te verveelvoudigen en / of te
           distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. 
           Feyenoord heeft het recht om audiovisuele opnamen te maken van een Programma, en 
           van de portretten van de Deelnemers en / of hun wettelijke vertegenwoordigers, en deze
           opnamen te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden. De Deelnemer kan
           hiertegen bezwaar maken door dit schriftelijk kenbaar te maken via
het contactformulier.

     25. Alle communicatie over een Programma loopt via de website
            www.feyenoordsoccerschools.nl en / of per e-mail.

Hoofdstuk IV - Overig

 1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten met Deelnemers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Feyenoord en een Deelnemer die voortvloeien uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst die zij zijn aangegaan worden beslecht door de bevoegde civiele rechter te Rotterdam.  
   
 2. Feyenoord behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden onmiddellijk na wijziging van kracht en worden kenbaar gemaakt via www.feyenoordsoccerschools.nl