Fanshop
Fanshop

SUPPORTERS PLEITEN VOOR TERUGKEER STAANPLAATSEN

Een afvaardiging van circa vijftig supporters was dinsdagavond in Het Maasgebouw in De Kuip bijeen voor de eerste bijeenkomst in 2008 van het Feyenoord Supporters Platform (FSP). Zij gingen in gesprek met de clubleiding -vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Eric Gudde, Bernard Gerritsma (Safety & Security Officer) en Ton Strooband (Coördinator Supporterszaken) en pleitten onder meer voor de terugkeer van staanplaatsen. FSV-bestuurder Frank de Winter zat eveneens achter de forumtafel. Hij verving supportersvereniging-voorzitter Eric van Dorp. Op deze website alvast een eerste verslag van de avond. Een uitgebreider verslag volgt binnenkort.
Veiligheidsmaatregelen en gedragsregels
Op de agenda stonden onder andere de verscherpte veiligheidsmaatregelen rond een aantal thuiswedstrijden, die al snel in relatie werden gebracht met de nieuwe gedragsregels die Feyenoord aan het begin van dit seizoen introduceerde. Gerritsma lichtte namens Feyenoord toe dat deze zaken gescheiden van elkaar gezien dienen te worden. Het toepassen van de ID-controles en de inzet van metaaldetectie en een drugshond vormen de uitkomsten van gesprekken met de Gemeente Rotterdam. Gedragsregels heeft Feyenoord op eigen initiatief geïntroduceerd.

Tussentijdse evaluaties hebben inmiddels aangetoond dat het rendement van de ID-controles te verwaarlozen is. Aan het einde van dit seizoen zullen de maatregelen aan een grondige evaluatie worden onderworpen en zal in overleg met de gemeente besloten worden hoe hier in de toekomst mee omgegaan dient te worden.

Ten aanzien van de gedragsregels maakten supporters de club duidelijk dat deze wel heel ver kunnen gaan. Dat werd beaamd door de afvaardiging van Feyenoord. Gudde zei namens de club toe dat in een nieuwe versie van de gedragsregels de interpretatie ervan duidelijker ingekaderd zal moeten worden. Tevens zal Feyenoord streven naar een betere communicatie over dit onderwerp, zowel intern als extern.

Financiën
Damian Owen, voorzitter van de Adviesgroep Financiën, werd in de gelegenheid gesteld met de aanwezigen zijn ervaringen te delen omtrent de eerste gesprekken die zijn groep voerde met financieel directeur Onno Jacobs. Tijdens zijn betoog bleek niet alleen de deskundigheid van Owen, maar kwam ook de openheid waarmee Jacobs de discussie met de supporters heeft gevoerd tot uiting. De voorzitter wist exact te vertellen hoe Feyenoord er financieel voorstaat en deed dat in een voor iedereen begrijpelijke taal. Daaruit werd duidelijk dat de financiële positie verbeterd is. Eric Gudde voegde daar nog aan toe dat meer progressie noodzakelijk is, zodat Feyenoord in de toekomst weer in staat is nog betere spelers aan zich te binden.

Vak W en Z
Ook de discussie rond het staan op de vakken W en Z kwam aan de orde. Strooband lichtte toe dat het staan op de vakken niet het probleem is, maar het staan op de stoelen en op vluchtwegen wel. Aan de andere kant beseft Feyenoord dat het zicht door onder andere de dug-outs en reclameborden ernstig belemmerd wordt en dat supporters zodoende soms geen andere keuze hebben. Binnen Feyenoord wordt momenteel nagedacht om tot een structurele oplossing te komen, waarbij ook alle zichtlijnen weer hersteld worden.
Supporters grepen de mogelijkheid aan voor een pleidooi voor de terugkeer van staanplaatsen. Feyenoord gaf aan dat voorstellen hiertoe na onderzoeken in Duitsland nog altijd in de la liggen, maar dat de hoge kosten voor verbouwingen, maar vooral ook voor het tussentijds ombouwen (bij Europese wedstrijden of interlands in De Kuip) en de opslag en transport van stoelen er vooralsnog voor zorgen dat Feyenoord hierin nog geen definitief besluit heeft genomen.

Tal van andere onderwerpen passeerden de revue, waarvan de mededeling van Mike Geelhoed, voorzitter van de Adviesgroep Uitwedstrijden, de meest in het oog springende was. Geelhoed liet weten zijn functie met onmiddellijke ingang beschikbaar te stellen. Reden is het eenzijdige besluit van Feyenoord om de prijs van de kaarten voor de uitwedstrijd tegen AZ met € 2,00 te verhogen. Naast Geelhoed gaven ook een aantal andere leden te kennen hun deelname aan de adviesgroep te beëindigen. Zowel Feyenoord als de Feyenoord Supportersvereniging liet weten het besluit van Geelhoed te betreuren.