Fanshop
Fanshop

Financiële positie Feyenoord sterk verbeterd

Feyenoord zal over het lopende seizoen zeker vier miljoen euro winst maken. De forse winstverwachting, die de club vandaag bekend maakte bij de presentatie van onder andere de jaarcijfers over het afgelopen seizoen, is een flinke trendbreuk met het recente verleden waarin nog grote verliezen werden geleden. Ook doet de Stadionclub het met deze winst veel beter dan andere eredivisieclubs, die al hebben aangegeven dat de tekorten het lopende seizoen verder zullen oplopen.

De miljoenenwinst zal door Feyenoord worden aangewend om de al fors gedaalde schuldenlast verder te reduceren. Bovendien gaat deze er, samen met kapitaalinjecties en ook over het afgelopen seizoen al getoonde begrotingsdiscipline, toe leiden dat Feyenoord door de KNVB in de veilige categorie 2 zal worden geplaatst. Dit zal uiterlijk in het najaar van 2012 (op basis van de cijfers per 30/6/12) het geval zijn.

Mogelijk zijn de grote verbeteringen voor de licentiecommissie van de voetbalbond zelfs aanleiding Feyenoord al eerder te promoveren naar categorie 2. Dit aangezien de recent aangeleverde jaarcijfers 2010-2011 en de prognose voor het lopende seizoen voldoende punten opleveren om de eerste toets voor promotie naar categorie 2 te doorstaan. Voor een officiële plaatsing in categorie 2 moet dit echter twee meetmomenten achtereen gebeuren. De KNVB gaf recent, bij monde van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen, al aan ‘te willen benadrukken dat Feyenoord op de goede weg is en een verstandig beleid voert dat daarom steun, respect en vertrouwen verdient’.

Over het seizoen 2010-2011 maakte Feyenoord zoals verwacht en al aangekondigd nog verlies. De gepresenteerde cijfers waren ruim binnen de marges van de door de KNVB goedgekeurde begroting. Ondanks het sportief zwaar teleurstellende seizoen (10de plaats) werd dus voor het tweede opeenvolgende jaar aan de door de bond gestelde eisen voldaan, om straks niet langer als club uit categorie 1 onder curatele te staan.

Het reguliere resultaat, dus voor eenmalige lasten, gaf over het boekjaar 2010-2011 zelfs een minimaal plusje te zien van bijna 100.000 euro, waar de club volgens de door de KNVB gestelde normen nog verlies had mogen maken op een omzet van ruim 38 miljoen euro.

Het netto resultaat kwam uit op 6,3 miljoen euro negatief. Dit is opgebouwd uit het negatieve operationele resultaat van 1,6 miljoen euro – bestaande uit het reguliere resultaat (0,1 miljoen euro), eenmalige lasten (-1,2), rentelasten (-1,5) en belastingen (1,0) - plus daarbij de post afschrijvingen en transfers (-4,7).

Van belang is dat verreweg het grootste deel van genoemde 6,3 miljoen euro negatief (-4,7 miljoen euro transferresultaat) geen werkelijke cash out voor de club betekende, aangezien dit afschrijvingen zijn op transfersommen van in voorgaande jaren gehaalde spelers.

De schuldpositie van Feyenoord verbeterde sterk van 43 miljoen op 30-6-2010 naar 26 miljoen exact een jaar later. Dit door kapitaalinjecties van de Vrienden van Feyenoord, die inmiddels alweer een nieuwe storting hebben gedaan die in deze cijfers nog niet is meegenomen. De stortingen hadden uiteraard ook een positieve uitwerking op het negatieve eigen vermogen van de club.

De clubleiding toonde zich bij monde van algemeen directeur Eric Gudde tevreden en bedankte iedereen – supporters, sponsors, de VvF, medewerkers, vrijwilligers en alle overige relaties - die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de gerealiseerde verbeteringen en/of dit nog doet, dan wel gaat doen. ‘Het gaat voor wat betreft de financiën nu op alle fronten echt rap de goede kant op, al kan het natuurlijk niet snel genoeg gaan.’

Door de directie werd verder benadrukt dat de sterke verbeteringen die al zijn gerealiseerd en die aanstaande zijn, er niet toe leiden dat Feyenoord zich al weer op de transfermarkt kan begeven. Gudde: ‘Er is volop licht aan het einde van de tunnel, maar we zijn er nog niet. Het is zaak juist nu de getoonde discipline te handhaven om echt de laatste stappen naar volledige gezondmaking te zetten. Vandaar dat de miljoenenwinst die we dit lopende seizoen gegarandeerd gaan maken, net als de reeds gedane extra storting van de VvF en eventuele extra stortingen van investeerders, zullen worden gebruikt om onze financiële positie nog verder te verbeteren.

‘Uiteraard’, zei Gudde, ‘gaan we ook alles op alles zetten om de selectie in elk geval in de zomer verder te versterken’. Dit zal dan echter wel gebeuren met transfervrije spelers. ‘En al is dat natuurlijk een uitdaging, ik zie daartoe wel degelijk voldoende mogelijkheden’, aldus technisch directeur Martin van Geel.

Bekijk hier de jaarcijfers van 2010/2011