Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Feyenoord actie ”Kras & Win” van 18 mei tot 30 oktober 2015, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam NV, hierna te vernoemen: Feyenoord.

Artikel 1 Algemeen

1. Deelname aan de actie kan alleen door het krassen van een kraskaart die ontvangen is bij aankoop van een Feyenoord bal in de supermarkt.

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

3. Deze actie loopt van 18 mei tot 30 oktober 2015.

4. Medewerkers van Feyenoord, deelnemende supermarkten en ingeschakelde derde(n), die direct betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname. 

Artikel 2 Speelwijze

De actie werkt als volgt:

1. Bij aankoop van een Feyenoord bal in de deelnemende supermarkt ontvangt u een kraskaart met een unieke code. Door het krassen van deze kaart maakt u kans op één gesigneerd Feyenoord shirt of VIP-arrangement voor 2 personen tijdens een thuiswedstrijd van Feyenoord of één van de 10 andere prijzen uit de Feyenoord fan shop.

2. De unieke code, samen met de gevraagde gegevens,  voert u in op: www.feyenoord.nl/ballenactie, tot uiterlijk 1 oktober 2015, en binnen 4 weken ontvangt u bericht of u één van de prijswinnaars bent en welke prijs u waar kunt ophalen.

3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden op onpartijdige wijze gekozen.

Artikel 3 Prijzen 

Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/gelijkwaardige waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiken van een prijs vervalt deze aan Feyenoord.

Artikel 4 Deelname

Als u een Feyenoord bal koopt in een deelnemende supermarkt tijdens de actieweken en de kraskaart ontvangt, neemt u deel aan de actie. Minderjarigen tot 18 jaar mogen niet deelnemen aan deze actie zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 5 Gebruikersgegevens

1. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.Feyenoord is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.

2. Feyenoord, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

3. Indien een door Feyenoord verzonden email niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Feyenoord hierop niet worden aangesproken.

4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Feyenoord aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-,spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Feyenoord openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Feyenoord niet worden tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Feyenoord in het leven roepen.

Artikel 7 Rechten van Feyenoord

1. Feyenoord behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Feyenoord hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Feyenoord behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8 Slotbepalingen

Het merk Feyenoord is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Feyenoord. De gedragscode promotionele kansspelen wordt in acht genomen.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×